Reglement

Reglement Stichting Rechtsbijstandclaim

1 Algemeen

1.1 Het doel van Stichting Rechtsbijstandclaim is het behartigen van de belangen van geregistreerde belanghebbenden, welke als  (voormalige) klanten van rechtsbijstandverzekeraars schade hebben geleden, schade lijden en/of schade dreigen te gaan lijden doordat hun het in de verzekeringsovereenkomst opgenomen vergoedingsrecht voor het inschakelen van de juridische bijstand van een advocaat is ontzegd, alsmede al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
1.2 Stichting Rechtsbijstandclaim streeft naar een optimale en billijke oplossing voor de geregistreerde belanghebbenden, maar kan geen resultaat garanderen.
1.3 De kosten van de activiteiten van Stichting Rechtsbijstandclaim worden voldaan vanuit de bijdragen van de geregistreerde belanghebbenden.

2 Registratie

2.1 Registratie
Belanghebbenden kunnen zich via de website www.rechtsbijstandclaim.nl registreren. Bij de registratie zal de geregistreerde belanghebbende akkoord gaan met dit reglement.
2.2 Machtiging
Door middel van registratie machtigt de geregistreerde belanghebbende Stichting Rechtsbijstandclaim om hem / haar in volledige vrijheid van handelen te vertegenwoordigen en op te treden bij collectieve juridische procedures en/of eventuele collectieve schikkingen.
2.3 Kosten
De kosten voor registratie bedragen EUR 95 (inclusief BTW), te betalen via de aangeboden iDeal-applicatie.
2.4 Bevestiging
Na ontvangst van het registratiebedrag zal Stichting Rechtsbijstandclaim de geregistreerde belanghebbende binnen 14 dagen per e-mail een bevestiging van registratie toesturen. Op dat moment is de registratie definitief.

3 Diversen

3.1 Stichting Rechtsbijstandclaim zal de registratiebedragen gebruiken om de kosten van Stichting Rechtsbijstandclaim te dekken om haar doelen te bereiken.
3.2 Jaarlijks zal door een accountant een financieel overzicht ter verantwoording worden afgelegd over het beheer van de registratiebedragen.
3.3 Via een digitale nieuwsbrief, zal Stichting Rechtsbijstandclaim de geregistreerde belanghebbenden op de hoogte houden van de voortgang en ontwikkelingen.
3.4 Indien er bij ontbinding van Stichting Rechtsbijstandclaim, na betaling van alle gemaakte kosten, een positief saldo resteert, zal dit bedrag volgens een door Stichting opgestelde verdeelsleutel worden verdeeld onder de geregistreerde belanghebbenden.
3.5 Stichting Rechtsbijstandclaim is niet verantwoordelijk voor het nakomen van verplichtingen van verzekeraars die eventueel voortvloeien uit een schikking met of rechtszaak tegen verzekeraars. Wel zal Stichting Rechtsbijstandclaim zich inzetten om nakoming te bewerkstelligen.

Back to Top